Etapy rozwoju mowy dziecka

Przyswajanie przez dziecko mowy jest wynikiem jego kontaktu z najbliższym otoczeniem i trwa kilka lat. Bardzo duże znaczenie w tym procesie ma słuch.

Od urodzenia do 1 r.ż.

Ok. 2-3 m-ca niemowlę zaczyna głużyć tzn. wytwarzać przypadkowe dźwięki – dzieci głuche także głużą.

Ok. 6 miesiąca życia dziecko wypowiada przypadkowe dźwięki lub usłyszane z otoczenia (prawie wszystkie samogłoski oraz wiele spółgłosek np. p, b, k, g, l, ł.

Ok. 7-8.m-ca dziecko reaguje na mowę – głównie jakim tonem mówimy- znaczenie wyrazu nie jest jeszcze zrozumiane.

Ok. 10 m-ca wypowiada sylaby: ma, pa, da, na

Pod koniec 1 r.ż. dziecko zaczyna wymawiać pierwsze wyrazy np. mama, da,

Od 1 do 2 roku życia

Ok. 15 m-ca potrafi powiedzieć ok. 5 słów,

Ok.18 m-ca 8-10 słów,

Ok. 2 r.ż. już ok.20.

2 rok życia

Dziecko używa dwuwyrazowych wypowiedzi i zdań. Rozumie od 500- 1000 słów

3 rok życia

Trzylatek potrafi komunikować się z otoczeniem za pomocą kilkuwyrazowego   zdania. Umie poprawnie wymówić następujące dźwięki: a, o, e, i, y ,ą, ę, p, m, f, w, t, d, n, ń, l, ś, ź, ć, dź, k, g, ch, j, ł

Trudne słowa są przez 3 latka upraszczane.

4 rok życia Dziecko rozumie i wykonuje polecenia, także te które zawierają przyimki; na, pod, do, obok itp. Ma bardzo dużo pytań.

Wymawia dźwięki: s, z, c, dz. Może pojawić się głoska „r” a także głoski sz, ż, cz, dż5 rok życia

Wypowiedzi dziecka są już wielozdaniowe.

Doskonali się głoska „r” oraz głoski sz, ż, cz, dż

6 rok życiaProces rozwoju mowy trwa nadal, ale ustalenie się wymowy powinno być zakończone do 6 r.ż.

Opracowała Iwona Ciak – pedagog/logopeda PP-P w Gołdapi

Skip to content