Wspomaganie szkół i placówek

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma decydujące znaczenie w  osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych. Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia, a jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest zespołowe uczenie się nauczycieli. Bardzo ważne jest, aby szkoły i placówki ewoluowały w kierunku organizacji uczących się. Instytucje te, poddając stałej obserwacji swoją pracę i  doskonaląc ją, mogą stać się wzorem nieustannego rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata.

 

Celem zmian jest taka organizacja współpracy wszystkich placówek aby stanowiły one jeden wspólny mechanizm podnoszący jakość nauczania oraz doskonalenia nauczycieli. Wprowadzenie nowych rozwiązań wynika z potrzeby takiego dostosowania obecnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, by stało się ono elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, realizowanego również przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne. Nowoczesny system powinien służyć wspieraniu przedszkoli i szkół w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo,
a także wspomagać je w zaspokajaniu ich potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów. Formy dotychczasowych zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne nie ulegają zasadniczej zmianie. Wprowadzone zostaje organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach. Zgodnie z nowym rozporządzeniem poradnie psychologiczno – pedagogiczne     we współpracy z innymi placówkami będą wspomagać przedszkola, szkoły i placówki  w opisanym zakresie, a także organizować i prowadzić sieć współpracy i samokształcenia. Proces wspomagania szkół i przedszkoli mogą wspierać Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Do ich zadań należy:

• wspieranie dyrektora i nauczycieli w pogłębieniu diagnozy potrzeb i określeniu priorytetowego obszaru rozwoju szkoły,

• współpraca z radą pedagogiczną przy konstruowaniu rocznego planu wspomagania (RPW) na bazie odpowiedniej oferty wspomagania,

• współpraca z dyrektorem w zakresie pozyskania zewnętrznych specjalistów, będących ekspertami w wybranym temacie, dla realizacji RPW,

• współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji spotkań i szkoleń związanych z realizacją RPW,

• towarzyszenie nauczycielom we wdrażaniu nowych rozwiązań do codziennej praktyki,

• utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje).

 

Rola i zadania dyrektora szkoły w nowym procesie wspomagania

Dyrektor jest osobą, która w znaczący sposób wpływa na skuteczność podejmowanych, w ramach planu wspomagania, zadań. To do niego oraz do rady pedagogicznej należy określanie priorytetów rozwoju szkoły i sformułowanie oczekiwań. Inicjowana przez dyrektora diagnoza jest punktem wyjścia do projektowania konkretnych działań. Zaangażowanie dyrektora motywuje nauczycieli do udziału w prowadzonych w szkole formach doskonalenia oraz zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej.

 

Dyrektor przede wszystkim:

• uczestniczy w pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły, planowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania;

• współpracuje w zakresie pozyskania ekspertów merytorycznych dla realizacji RPW,

• motywuje pracowników do uczestniczenia w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych,

• wspiera w pracy zespoły zadaniowe i upowszechnia efekty ich pracy,

• pomaga organizacyjnie – udostępnia pomieszczenia i sprzęt,

• monitoruje działania podejmowane w ramach rocznego planu wspomagania,

• włącza ocenę działań oraz efektów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej szkoły.

 

DYREKTOR MOŻE WYSTĄPIĆ MIĘDZY INNYMI DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Z PROŚBĄ O UDZIELENIE WSPARCIA NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ETAPIE PROCESU WSPOMAGANIA.

  PORADNIA MOŻE UDZIELIĆ POMOCY JEŚLI DYSPONUJE SPECJALISTAMI   W OBSZARZE WYMAGAJĄCYM WSPARCIA

Skip to content