Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa pppgoldap.pl jest częściowo zgodna z ustawą z 4.04.2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności wyłączeń: niektóre pliki graficzne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Wyłączenia:filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych,opublikowane przed dniem 2022-03-08 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; pliki wytworzone przez inne podmioty niż fundacja w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kołdys (m.koldys@ppp.powiatgoldap.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 615 16 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Wolności 11. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wszystkie pomieszczenia poradni znajdują się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu jest pracownik sekretariatu.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Poradnia posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych – od wejścia korytarzem prosto i po lewej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pracownika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Bezpośrednio przed budyniem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się ok. 50 metrów dalej, przed siedzibą PSSE w Gołdapi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Raporty o stanie dostępności

Skip to content