Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą przy ul. Wolności 11, w Gołdapi (kod pocztowy: 19-500), tel. 87 615 16 80, adres e-mail: ppp.goldap@wp.pl.

 2. Celem zbierania danych jest działalność statutowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

  • wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

  • wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

  • wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

  • wydania opinii o wynikach badań psychologiczno – pedagogicznych

  • wydania innych opinii,

W przypadku nie podania danych realizacja działań wynikających ze złożonego wniosku nie będzie możliwa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w przypadku wydania opinii i 25 lat w przypadku wydanego orzeczenia, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Starosta Gołdapski Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 23 maja 2018r. w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatgoldap.pl, 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1, tel. (87) 615 44 36.

Skip to content