Cele i zadania

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOŁDAPI

Obowiązuje od 28 listopada 2017 r.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi, zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową, działającą na podstawie min. przepisów:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.);

 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r. Poz. 1666        z późn. zm.);

 5. Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.);

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,     w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017, nr 0, poz. 1647 z późn. zm.);

 7. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2013 r. nr 85, poz. 532 z późn. zm.);

 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072 z późn. zm.);

 9. Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133 z późn. zm.).

 § 2

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi jest placówką publiczną.

 § 3

 1. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Gołdapski.

 2. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  w Olsztynie.

 § 4

 1. Terenem działania poradni jest Powiat Gołdapski obejmujący swym zasięgiem gminy Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki.

 2. Siedziba poradni mieści się w Gołdapi przy ul. Wolności 11.

 § 5

1.  Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom (lub prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzinom na terenie działania Poradni.

 § 6

Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 § 7

Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor placówki, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasadę dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej środowisku przez placówkę za zgodą organu prowadzącego.

 CELE I ZADANIA PORADNI

 § 8

1. Celem Poradni jest wspomaganie harmonijnego rozwoju i efektywnego uczenia się dzieci

i młodzieży poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
2. Do zadań poradni należy w szczególności:
a) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej, postdiagnostycznej i doradczej, w szczególności poprzez:
a) badania diagnostyczne,
b) opiniowanie,
c) udzielanie porad i konsultacji,
d) oddziaływania indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym,
e) zajęcia i rozmowy psychoedukacyjne,
f) prowadzenie wykładów i prelekcji,
g) prowadzenie mediacji,
h) współpraca ze środowiskiem ucznia,
i) interwencję kryzysową,
j) działalność profilaktyczną,
k) działalność informacyjno-szkoleniową.
4. Poradnia w ramach realizacji swoich zadań organizuje współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi            i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez:
a) kierowanie na specjalistyczną diagnozę i konsultację;
b) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami innych placówek;
c) udział w inicjowaniu spotkań integrujących instytucje zajmujące się pomaganiem;
d) podejmowanie działań wymagających współpracy wielu specjalistów na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
5. Prawa i obowiązki pracowników zawarte są w regulaminie pracy Poradni.

Zadania Poradni realizowane są zarówno na jej terenie, jak i poza Poradnią,                 w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE                                                                                                       § 9

1. Poradnia realizuje profilaktykę wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, poprzez określanie zapewniających prawidłowy rozwój dziecka sposobów postępowania oraz wyrównywania braków rozwojowych spowodowanych czynnikami społecznymi, biologicznymi, zdrowotnymi i emocjonalnymi.
2. Poradnia podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

DIAGNOZA I ORZECZNICTWO                                                                     

§ 10

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi działa Zespół Orzekający, powołany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego klienta, który zostaje poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego  i możliwości uczestniczenia w nim.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży  w szczególności:

 1. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

 2. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się oraz deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 3. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z autyzmem i Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;

 4. przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;

 5. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I i II stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

 6. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminów zewnętrznych zgodnie z odrębnymi przepisami, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

 7.  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 8. indywidualnego toku/programu nauczania.

 4. Rodzice, młodzież, dzieci mają możliwość uzyskania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni w formie pisemnej lub ustnej

5. Rodzice dziecka po uzyskaniu informacji o w/w. wynikach mogą otrzymać również dodatkowe informacje (w tym pisemne) dotyczące np. wskazania placówek specjalistycznych, które mogą  udzielić pomocy ich dzieciom.

6. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

7. Na uzasadniony wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia złożony                  w formie pisemnej lub elektronicznej, poradnia przekazuje kopie opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

8. Opinię podpisuje dyrektor Poradni i specjaliści, którzy ją sporządzili.

9. Rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich (w tym np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka) przeprowadzonych w placówkach specjalistycznych oraz opinię nauczyciela.

10. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie  o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

11. Jeśli niezbędne są  informacje o funkcjonowaniu dziecka, albo pełnoletniego ucznia  w placówce systemu oświaty umożliwiające trafne zdiagnozowanie zgłoszonego przez Rodzica problemu, poradnia ma możliwość zwrócenia się do dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, do której uczęszcza dziecko, albo pełnoletni uczeń o wydanie opinii w tej sprawie jednocześnie informując  o tym fakcie osobę składającą wniosek.

  DZIAŁANIA POSTDIAGNOSTYCZNE I DORADCZE                                                                                                  

§ 11

12. Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną: terapię logopedyczną, terapię funkcji percepcyjno – motorycznych, terapię pedagogiczną z elementami  integracji sensorycznej, terapię psychologiczną.
13. Poradnia prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe.
14. Poradnia udziela wsparcia rodzicom, opiekunom, nauczycielom, w rozwijaniu umiejętności skutecznego oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego.
15. Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. Wymienione zadanie poradnia realizuje obowiązkowo od 1 stycznia 2016 r.
16. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
17. Poradnia informuje o instytucjach i osobach świadczących specjalistyczną bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i wychowawców.
18. Poradnia może udzielać pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

ZADANIA PRACOWNIKÓW

 § 12

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

2. W zależności od potrzeb zadania poradni, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom  i nauczycielom.

 

§ 13

Do zadań pedagoga i oligofrenopedagoga należy w szczególności:

 1. Dokonywanie rzetelnej wieloaspektowej diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych  i rozwojowych orz zdrowotnych dzieci i młodzieży.

 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 3. Planowanie i realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 4. Prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego.

 5. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to znaczy korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych oraz indywidualnych i grupowych zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 6. Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami w celu udzielenia im pomocy pedagogicznej.

 7. Instruowanie rodziców oraz udzielanie im porad na temat sposobów, metod i technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury.

 8. Udzielanie rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem oraz udzielanie im wskazówek i porad na temat kontynuacji pracy w domu.

 9. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 10. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz zmierzających do rozwiązania trudności i problemów wychowawczych.

 11. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 12. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

 13. Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w przedszkolach, szkołach lub placówkach.

 14. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.

 15. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców w poradni i w środowisku szkolnym oraz domowym ucznia.

 16. Prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom.

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 2. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.

 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. Dokonywanie diagnozy psychologicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży.

 2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

 3. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 4. Planowanie i realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 6. Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do różnych form pomocy i placówek resocjalizacyjnych i wychowawczych.

 7. Udzielanie wsparcia i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychologicznych       z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi i problemami emocjonalnymi, wsparcie rodzin oraz wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki kształcenia specjalnego.

 8. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 9. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie dzieci i młodzieży  z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 10. Organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć psychologicznych (indywidualnych  i grupowych) dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, poradnictwo indywidualne i grupowe, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz w zależności od rozpoznanych potrzeb.

 11. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej dla uczniów w formie warsztatów integracyjnych, rozwijania umiejętności komunikacji, negocjacyjnego rozwiązania konfliktów, przeciwdziałania agresji i przemocy, asertywności i innych, zgodnych  z potrzebami uczniów.

 12. Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami w celu udzielenia im pomocy psychologicznej.

 13. Instruowanie rodziców oraz udzielanie im porad na temat sposobów, metod i technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury.

 14. Udzielanie rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem oraz udzielanie im wskazówek i porad na temat kontynuacji pracy w domu.

 15. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 16. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz zmierzających do rozwiązania trudności i problemów wychowawczych.

 17. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

 18. Wspieranie pracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wygłaszanie pogadanek, prelekcji, prowadzenie warsztatów, konsultacji i grup wsparcia.

 19. Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w przedszkolach, szkołach lub placówkach.

 20. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.

 21. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców w poradni i w środowisku szkolnym oraz domowym ucznia.

 22. Prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. Dokonywanie diagnozy logopedycznej skierowanych do poradni dzieci i młodzieży.

 2. Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.

 3. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej (indywidualnej  i grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

 5. Podejmowanie zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej działań profilaktycznych w poradni, w szkołach, przedszkolach i placówkach, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka lub ucznia.

 6. Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniową odpowiednio do zgłaszanych potrzeb (w poradni oraz na terenie przedszkoli, szkół, placówek).

 7. Planowanie i realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy logopedycznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 8. Prowadzenie różnego rodzaju form terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży (indywidualnych i grupowych).

 9. Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami w celu udzielania im pomocy logopedycznej.

 10. Udzielanie rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem, instruowanie rodziców oraz udzielanie im porad na temat sposobów, metod i technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury.

 11. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 12. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz do rozwiązania trudności i problemów wychowawczych.

 13.  Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 14. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 15. Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w przedszkolach, szkołach lub placówkach.

 16. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.

 17. Prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom.

 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu  i planowaniu kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

2.Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego etapu edukacyjnego.

3. Dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji na temat cech osobowościowych i umiejętności na różnych stanowiskach pracy, kwalifikacji niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, sytuacji na rynku pracy.

4. Wskazywanie uczniom i rodzicom dodatkowych źródeł informacji na temat rynku pracy, aktualnych trendów w świecie zawodów i zatrudnienia.

5. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru drogi kształcenia oraz zawodu.

6. Pomoc uczniom w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

7. Prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

Ponadto do zadań wszystkich pracowników pedagogicznych należy:

1. Rzetelność i terminowość realizacji zadań określonych w rocznym planie pracy oraz odpowiedzialność za jej jakość i wyniki.

2. Efektywne wykorzystywanie czasu pracy.

3. Prawidłowe, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji z przebiegu diagnozy, terapii, wyników badań i innych form pracy.

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie nowoczesnych technik diagnostycznych, pomocy do badań i terapii oraz dążenie do podnoszenia jakości wykonywanych zadań.

5. Stosowanie nowoczesnych metod w pracy diagnostyczno – terapeutycznej.

6.Udzielanie pomocy niezależnie od własnych przekonań politycznych  lub światopoglądowych.

7. Prezentowanie właściwej postawy etycznej.

8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych opiece pracownika dzieci i młodzieży w trakcie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego i realizowania innych form pracy.

9.Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

10. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień.

11. Udział w posiedzeniach zespołu orzekającego.

12. Czynny udział w ewaluacji wewnętrznej poradni.

13.Wykonywanie badań ankietowych dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli  oraz analizowanie ich wyników w celu zbierania niezbędnych danych.

14. Podejmowanie i realizowanie działań na rzecz promocji poradni w środowisku lokalnym i wzbogacania jej oferty.

15.Publikowanie informacji w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej poradni na temat prowadzonych w niej działań.

16. Troska o estetykę pomieszczeń poradni.

17. Przestrzeganie regulaminu pracy i regulaminu rady pedagogicznej.

18. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

19. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora poradni.

§ 14

Do zadań lekarza należy w szczególności:

1. Udział w posiedzeniu zespołu orzekającego w celu interpretowania i oceny wyników badań medycznych na potrzeby orzecznictwa.

2. Konsultowanie przypadków dziecięcych wymagających uzupełnienia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej o obszar związany ze stanem zdrowia dziecka.

 § 15

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

 2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

 3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców
  i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

 4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

  1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

  2. czas trwania porozumienia;

  3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w § 12;

  4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
   i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

  5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy z osobami,  o których mowa w § 12 oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 16

 1. Do zadań pracownika administracyjno-biurowego należy:

 1. prowadzenie i obsługa sekretariatu,

 2. prowadzenie rejestru osób badanych, wniosków, opinii i orzeczeń oraz skorowidza alfabetycznego,

 3. prowadzenie dziennika korespondencji i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,

 4. prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich,

 5. sporządzanie wykazów, odpisów i sprawozdań statystycznych,

 6. prowadzenie  korespondencji,

 7. sporządzanie pism i innych dokumentów zleconych przez dyrektora poradni,

 8. archiwizowanie dokumentów i prowadzenie archiwum poradni,

 9. zaopatrzenie poradni w niezbędne druki i materiały biurowe,

 10.  prowadzenie inwentaryzacji mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 11.  przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,

 12.  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora poradni, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 1. Do zadań księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości poradni,

 2. sporządzanie sprawozdań finansowych,

 3. wykonywanie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji budżetu,

 4. sprawdzanie faktur zewnętrznych pod względem formalno-rachunkowym,

 5. sporządzanie list wynagrodzeń wszystkich pracowników zgodnie
  z zaszeregowaniem,

 6. rozliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia  społeczne i podatki
  wg dokonanych potrąceń,

 7. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej,

 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora poradni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

3. Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach poradni oraz na zewnątrz placówki,

 2. dbanie o czystość, porządek i estetykę pomieszczeń poradni,

 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora poradni zgodnie
  z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

 

§ 17

1. Szczegółowy zakres obowiązków każdego pracownika poradni znajduje się w jego aktach osobowych.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za powierzone mu narzędzia badawcze, pomoce, materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych zadań.

 

                                             ORGANIZACJA PORADNI                                                                                                         

§ 18

Organami Poradni są:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna.

§ 19

1. Poradnią kieruje dyrektor.
2. Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) Kierowanie całokształtem działalności Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.              

b) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
c) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.                                                                                                                               

d) Czuwanie nad majątkiem Poradni i gospodarką materiałowo – finansową.
e) Opracowanie arkusza organizacyjnego.                                                                                    

 f) Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.            

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora, dyrektora zastępuje inny nauczyciel Poradni wyznaczony przez dyrektora.

 

§ 20

1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Pracownikami pedagogicznymi poradni są: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Pracownikami administracji są: samodzielny księgowy, starszy referent.  Pracownikiem obsługi Poradni jest sprzątaczka. Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta.
3. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późn. zm.).

 

§ 21

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni.

 

§ 22

W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków wicedyrektora Poradni ustala dyrektor Poradni.

§ 23

1. Dyrektor Poradni opracowuje szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym  w postaci tzw. arkusza organizacji, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.
3. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania Poradni i pracowników Poradni.
4. W arkuszu organizacji Poradni podaje się zatrudnionych nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego.

§ 24

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. W skład rady pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni. W zebraniach rady lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszone w jej imieniu przez przewodniczącego inne osoby.                                                                          

§ 25
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
   a) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
   b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,                              
   c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,
   d) zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:                                                      
 a) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
 b) projekt planu finansowego placówki,
 c) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
 d) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz prac i zajęć dodatkowych.

§ 26

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 27

1. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.   O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nad nią nadzór pedagogiczny.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.                                                                

 

§ 28

3. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:
a) realizacji uchwał rady,
b) tworzenia właściwej atmosfery Poradni,
c) pobudzania pracowników do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) dbania o autorytet rady pedagogicznej i ochrony praw i godności nauczyciela,
e) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
f) przedstawienia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Poradni.

4. Członkowie rady zobowiązani są do:
a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
b) rozwiązywanie konfliktów pracowniczych odbywa się na bieżąco przy udziale wyłonionych w tajnym głosowaniu członków Rady Pedagogicznej cieszących się powszechnym zaufaniem,
c) przestrzegania postanowień prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora,
d) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu,
e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,
f) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

5. Sytuacje sporne między organami poradni rozwiązuje zespół mediacyjny poradni, w skład którego wchodzą wybrani pracownicy cieszący się zaufaniem. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza poradni, zaakceptowaną przez obie strony.

 

 

§ 29

1. Rada pedagogiczna przygotowuje i ustala statut Poradni oraz jego zmiany.
2.   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem poradni.

 

§ 30

1. Zebrania Rady są protokołowane i wpisywane przez protokolanta do księgi protokołów w terminie 7 dni od daty posiedzenia.        

2. Członkowie Rady zobowiązani są, w terminie 14 dni do zapoznania się z treścią protokołu    i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu posiedzenia.

3. O wprowadzeniu do protokołu poprawek decyduje Rada na swym następnym posiedzeniu.

4.Księga protokołów udostępniana jest na terenie placówki pracownikom pedagogicznym poradni i innym upoważnionym osobom.

§ 31

Pracowników poradni obowiązuje tajemnica zawodowa. Nauczyciele są zobowiązani  do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Postanowienia końcowe                                                                    

§ 32

Poradnia prowadzi:
1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
2. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,
3. Dokumentację badań,
4. Dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
5. Inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 GOSPODARKA FINANSOWA PORADNI

§ 33

1. Poradnia jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor poradni dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 34

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 35

 1. Poradnia używa pieczęci urzędowej okrągłej z godłem państwa w środku i napisem: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi”.

 2. Poradnia używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

19-500 GOŁDAP , ul. Wolności 11, Tel.87615 16 80,

NIP 847-13- 66 – 495; REGON 000695812

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać:

  1. dyrektor poradni,

  2. pracownicy pedagogiczni poradni.

 2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian i uchwala te zmiany.

 3. Nowy statut lub statut z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu.

 

Jednolity tekst statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi Nr 2/2017/2018 z dnia 28.11.2017 r. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia. 

Skip to content