Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole

Dnia 13.11.2018 r. w PPP w Ełku odbyło się szkolenie na temat: „Funkcjonowania ucznia ze spectrum zaburzeń autystycznych (ASD) w przedszkolu/szkole”. Zajęcia prowadził nasz pracownik Janusz Tkaczow, a kierowane były one do nauczycieli pracujących z uczniami z tego rodzaju deficytami.

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na trudności w porozumiewaniu się, rozwoju społecznym, a także odmienny sposób przetwarzania informacji, dzieci i młodzież z autyzmem stanowią wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Prowadzący w czasie zajęć omówił trudności, które obserwuje się u uczniów z ASD w zakresie komunikacji, umiejętności społecznych, nietypowych reakcji zmysłowych oraz sfery ruchowej. Ponadto przedstawił formy pomocy i wsparcia uczniów z ASD w świetle obowiązującego prawa oświatowego oraz strategie do zastosowania w trakcie zajęć ze zwróceniem uwagi na stałość i przywidywalność, komfort sensoryczny, wizualny kanał przekazu informacji, kontrolowany sposób mówienia, wspieranie w samodzielnej pracy, wzmacnianie motywacji w procesie uczenia się i poczucia własnej wartości, uczenie nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami.

Skip to content