Orzeczenia i opinie dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w wyniku starań p. dyrektor Bożeny Chilickiej z dniem 6 marca 2018 r Zarządzeniem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Poradni Psychologiczno – Pedaogicznej w Gołdapi będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niedosłyszących oraz słabo słyszących.

Do tej pory w Poradni działały zespoły wydające:

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

– orzeczenie o potrzebie rocznego przygotowania przedszkolnego,

– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzony został Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content