Konkurs „Napisz do nas list” Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Konkurs literacki „NAPISZ DO NAS LIST!” jest przeznaczony dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z klas II i III. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy literackiej w formie listu motywacyjnego opisującego swoją osobę (dotychczasowe osiągnięcia, plany na przyszłość).
Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018.
Szczegóły Konkursu oraz regulaminu na stronie:
http://www.trzezwyumysl.pl/napiszdonas/ lub poniżej:

ZASADY:

Technika wykonania pracy: praca literacka w formie listu motywacyjnego.

Format pracy: maksymalnie 3600 znaków (2 strony).

Prace dokładnie podpisz: 1) podaj swoje imię i nazwisko oraz wiek oraz , 2) nazwę gminy, w której znajduje się Twoja szkoła, 3) nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczęszczasz, 4) nazwę i adres placówki, w której wykonałeś pracę (np. Dom Kultury, Biblioteka), 5) imię i nazwisko prowadzącego.

WAŻNE DATY:

Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2018 r.

Rozstrzygniecie konkursu: ok. 31 sierpnia 2018 r.

Przesłanie nagród do gminy: wrzesień 2018 r.

ADRES do wysyłki: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

UWAGA! Na kopercie koniecznie napisz: „NAPISZ DO NAS LIST!”

Kto może nadesłać pracę: pracę można przesłać samemu lub w zbiorowej przesyłce np. ze szkoły, domu kultury

Nagrody: 10 x głośnik bezprzewodowy

REGULAMIN KONKURSU „NAPISZ DO NAS LIST!”:

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i trwa do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursów może być uczeń lub uczennica klasy VII szkoły podstawowej lub klasy II lub III szkoły gimnazjalnej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, z dopiskiem „NAPISZ DO NAS LIST!”.

2.3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 2.2., oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia na pracach powstałe podczas transportu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

  1. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

3.1. Zadaniem uczestnika konkursu „Napisz do nas list” jest wykonanie pracy literackiej w formie listu motywacyjnego.

  1. ZASADY KONKURSU:

4.1. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (dwie) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

4.2. Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

4.3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać tylko jedną pracę konkursową (JEDEN LIST MOTYWACYJNY).

4.5. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły (do której aktualnie uczęszcza),

c) klasa (do której aktualnie uczęszcza),

d) nazwę gminy (w której mieści się szkoła),

e) adres prywatny (w przypadku uczniów klas III GIM),

f) nazwę i adres placówki, w której uczestnik wykonał pracę

4.6. Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b) opis pracy.

4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.10. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 30 czerwca 2018 roku włącznie.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) wartość merytoryczna i literacka pracy,

b) pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu konkursu,

c) poprawna pisownia oraz stosowanie zasad pisania listów motywacyjnych.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna w konkursie „NAPISZ DO NAS LIST!” nagrody główne.

5.4. Nagrodami głównymi w konkursie „NAPISZ DO NAS LIST!”fundowanymi przez Organizatora jest 10 różnokolorowych, bezprzewodowych głośników marki JBL Flip4.

5.5. Organizator konkursu przewiduje możliwość rozdania nagród dodatkowych o różnej wartości.

5.6. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.7 Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.8 Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.9.Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w punkcie 5.4.

  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl do 31 sierpnia 2018 r. Organizator ma prawo zmienić termin opublikowania wyników konkursu.

6.2. Niezależnie od powyższego, laureaci nagród głównych konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych, również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.

6.5. Uroczyste wręczenie nagród głównych dla laureatów chętnych przyjechać do Warszawy na własny koszt odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci oraz urzędnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie. W pozostałych przypadkach nagrody zostaną wysłane pocztą na adres gminy lub szkoły.

6.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz wieku) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody (czy inne utrudnienia) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

6.8. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.

6.9. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

  1. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

7.5. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

  1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Skip to content