Wakacje z Poradnią

W dniach od 1.07.2019 r. do 12.07.2019 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi odbywały się zajęcia „WAKACJE Z PORADNIĄ”. W większości udział w nich, brali chłopcy ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD. Zajęcia „WAKACJE Z PORADNIĄ” miały na celu przede wszystkim poznanie pożytecznych i aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej. W czasie zajęć zwracano uwagę na rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby psychofizyczne uczestników. Dzieci wykonywały prace plastyczne różnymi technikami wyrażając własne emocje i potrzeby, kształciły i doskonaliły swoje umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem. Doskonaliły umiejętności dokonywania zakupów w sklepach, usprawniały funkcje poznawcze i percepcyjno – motoryczne biorąc udział w zajęciach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu integracji sensorycznej. Odpoczywały w Parku Linowym, w Parku Zdrojowym, w grocie solnej, na placu zabaw, pływały na rowerach wodnych. Zajęcia prowadzili pracownicy Poradni zwracając szczególną uwagę na wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników poprzez wzmacnianie pozytywne – zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku i efektu. Dyrekcja i pracownicy PPP chcą serdecznie podziękować Panu Prezesowi Jarosławowi Dzienisowi za bezpłatny pobyt w grocie solnej, Pani Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start” Annie Szułczyńskiej oraz Pani Dyrektor Przedszkola „Zuchowa Przygoda” Magdalenie Chmiel za bezpłatne udostępnienie sal i specjalistycznego sprzętu SI. Szczególne podziękowania składamy Pani Renacie Rozmysłowskiej i Pani Paulinie Rawskiej za pomoc i wsparcie w organizacji i prowadzeniu zajęć.

Skip to content