Trudny wybór nowej szkoły

06 lutego 2019 r. pani Bożena Chilicka (dyrektor PP-P w Gołdapi, doradca zawodowy) wraz z panem Pawłem Iwanowskim powiatowym koordynatorem do spraw doradztwa zawodowego w powiecie gołdapskim spotkali się z rodzicami uczniów klasy III gimnazjum w Dubeninkach. Doradcy zawodowi zapoznali obecnych z czynnikami warunkującymi dokonanie trafnego wyboru kierunku dalszego kształcenia, a w konsekwencji dobrego wyboru przyszłej pracy zawodowej. Rodzice dowiedzieli się, że to oni są pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci i podejmując z nimi rozmowę o wyborze następnej szkoły powinni zwrócić uwagę na pewne czynniki np. czy dzieci znają siebie (tj. własne zainteresowania, predyspozycje, słabe i mocne strony, swój stan zdrowia itp.), czy znają szczegóły dotyczące interesującego je zawodu (informacje o zawodzie, środowisko pracy, zadania i czynności przynależne danemu zawodowi, narzędzia, którymi będą posługują się ludzie wykonujący dany zawód, możliwości zatrudnienia) oraz czy poznali ścieżki edukacji (tj. system szkolny, przebieg kształcenia w danym zawodzie, formy zdobywania kwalifikacji zawodowych, sposoby przekwalifikowania, możliwości podnoszenia kwalifikacji). Poinformowano rodziców jaka jest różnica między poszczególnymi typami szkół i jakie wymagania stawia się kandydatom starającym się o przyjęcie do danej szkoły. Doradcy zawodowi poinformowali rodziców, że w powiecie gołdapskim zapewniona jest odpowiednia liczba miejsc w szkołach zarówno dla absolwentów III klas gimnazjów, jak i VIII klas szkół podstawowych. Spotkanie to przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze, a frekwencja dopisała, bo obecnych na zebraniu było 23 rodziców.

Skip to content